Dette er et etablert området fra midten av 1960-tallet og feltet består av hytter i variert størrelse oppført uten innlagt vann, kloakk og strøm til nyere og moderne utførelse.
Tomter tilhørende denne veien så står man fritt til å velge hyttetype og hytteleverandør.

Utdrag på punkter fra nyeste reguleringsplan:

 • Generell tomtebeskrivelse:
  På hver tomt kan det oppføres 1 fritidsbolig, maks 150 kvm BYA.
  Maksimal mønehøyde skal være 5,7m fra gj.snitt planert terreng til topp møne. For enkelte tomter i feltet er det maks mønehøyde 6,3m. Der det bygges med underetasje skal ikke maksimal mønehøyde overstige 5,7m fra gj.snitt planert terreng.
 • Tomteareal og utnyttelsesgrad:
  Hver tomt er på ca. 1 mål og tillatt bebygd areal totalt skal ikke overstige 200 m2 BYA. Garasje, bod og uthus skal være frittliggende, maks 30 kvm BYA.
 • Tak skal utføres som saltak og med takvinkel mellom 22 og 34 grader. Taktekking av torv, bord, trespon eller lignende.
 • Fasader skal være av tjære eller jordfarga materialer i mørke nyanser. Vindskier bør beises i samme farge som vegg.
 • Vann og avløp:
  For nye hytter oppført etter ny reguleringsplan så må det søkes om å legge inn vann og da skal det knyttes til Tempelseter-området Vann og Avløpsselskap (TVA). Pr i dag er prisen kr 130.000 eksl mva og årlig avgift kr 5.080 eks mva. For mer info om Kontrakt Tempelseter Vann og Avløp.
 • Vei og parkering:
  Helårsvei frem og oppstillingsplass til 2 biler (36 m2).

 

Annen nyttig informasjon