Pr i dag er alle tomter i Hølenveien solgt.

Man står fritt til å velge hyttetype og hytteleverandør for tomter i denne veien.

Utdrag på punkter fra nyeste reguleringsplan:

 • Generell tomtebeskrivelse:
  På hver tomt kan det oppføres 1 fritidsbolig, maksimal 150 kvm BYA. Maksimal mønehøyde skal være 5,7m fra gj.snitt planert terreng til topp møne. For enkelte tomter i feltet er det maks mønehøyde 6,3m. Der det bygges med underetasje skal ikke maksimal mønehøyde overstige 5,7m fra gj.snitt planert terreng.
 • Tomteareal og utnyttelsesgrad
  Hver tomt er på ca. 1 mål og tillatt bebygd areal totalt skal ikke overstige 200 m2 BYA. Garasje, bod og uthus skal være frittliggende, maks 30 kvm BYA.
 • Tak skal utføres som saltak og med takvinkel mellom 22 og 34 grader. Taktekking av torv, bord, trespon eller lignende.
 • Fasader skal være av tjære eller jordfarga materialer i mørke nyanser. Vindskier bør beises i samme farge som vegg.
 • Vann og avløp
  For nye hytter oppført etter ny reguleringsplan så må det søkes om å legge inn vann og da skal det knyttes til Tempelseter-området Vann og Avløpsselskap (TVA). Pr i dag er prisen kr 130.000 eksl mva og årlig avgift kr 4.380 eks mva. For mer info om Kontrakt Tempelseter Vann og Avløp.
 • Vei og parkering
  Helårsvei frem og oppstillingsplass til 2 biler (36 m2).

 

Annen nyttig informasjon